GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thượng Hiền - Kiến Xương - Thái Bình

Email:  tbh-kienxuong-mnthuonghien@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0979264060